Πιστοποιήσεις

Η εταιρία ΑΦΟΙ Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. με πελατοκεντρική πολιτική ποιότητας, ενεργεί με σκοπό οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει:

  • να πληρούν το επίπεδο ποιότητας, το οποίο καθορίζεται από τις απαιτήσεις-προδιαγραφές που τίθενται από τους πελάτες καθώς και από το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο
  • να συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία, τα πρότυπα και προδιαγραφές
  • να είναι αξιόπιστα, ποιοτικά και πρώτα απ’ όλα ασφαλή.

Ενώ στα έργα που δραστηριοποιείται την χαρακτηρίζουν:

  • H μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας στην κατασκευή των έργων αυτών.
  • Γρήγορα και έντεχνη διεκπεραιώνει εντός των χρονοδιαγραμμάτων και χωρίς σφάλματα

Για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει αναπτύξει και διατηρεί της παρακάτω πιστοποιήσεις:

  1. ΕΝ ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  2. ΕΛΟΤ EN 1090-1:2009+AC:2011 και EN 1090-2:2018, EXC3 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο
  3. ΕΝ ISO 3834-2:2005 Σύστημα Διαχείρισης Εργασιών Συγκόλλησης